Nhà máy chế biến HappyFood trực thuộc quản lý của Công ty Cổ phần Thủy sản Số 1 – một thành viên thuộc Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu.

Giới thiệu nhà máy

nhamay0

Cơ sở và thiết bị chế biến

nhamay1